Vysázej si vlastní razítko!
o náse-shopakceobchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky elektronického obchodu "Razítka PAPOUŠEK"

I. provozovatel

Provozuje Jaroslav Žálčík, Nový Malín 611, 788 03 Nový Malín

II. Preambule

Tyto Všeobecné podmínky elektronického obchodu "Razítka PAPOUŠEK" (dále jen EORP)jsou určeny pro nákup a prodej zboží na adrese www.trodat-razitka.cz. Tvoří nedílnou součást každé nabídky nebo kupní smlouvy, pokud v jednotlivém případě není výslovně a písemně sjednána odchylka. Případné jinak znějící nákupní podmínky odběratele jsou neúčinné. Odběratel je povinen se s těmito podmínkami seznámit před zahájením nákupu.

III. Prodejní podmínky

3.1. Nabídka a ceny
Ceny se rozumí, pokud není sjednána odchylka, netto ex sídlo dodavatele, bez přepravného a slev. Platí ceny, slevy a další dodací podmínky odpovídající poslední doručené nabídce ze strany EORP. Nabídky EORP poskytnuté v jakékoliv formě jsou pro EORP nezávazné a odvolatelné.

3.2. Objednávka a potvrzení objednávky

3.2.1. Pokud není sjednáno jinak platí cena stanovená v EORP dle platného ceníku

3.2.2. Objednávky je třeba postoupit jednou z forem uvedených v menu EORP a platí jako uznané jen jsou-li ze strany EORP též potvrzené.

3.3. Podmínky dodávky
Pokud není sjednáno jinak platí podmínky dodávky dle platného ceníku EORP.

3.4. Vyšší moc
Události vyšší moci a jiné okolnosti, za které EORP neodpovídá, které ale znemožňují provedení převzatých objednávek ve sjednaných termínech, opravňují EORP odstoupit od převzatých závazků, nebo posunout lhůtu dodávek po dobu trvání překážky, aniž by tím vznikl zákazníkovi nárok na náhradu škody.

IV. Dodací lhůta

4.1. Sjednaná dodací lhůta běží od data potvrzení objednávky ze strany EORP. Pokud takové potvrzení nebylo vystaveno, běží lhůta ode dne, kdy EORP přijal objednávku. Tato lhůta se prodlužuje o dobu nutnou k vyjasnění všech podrobností zakázky. Dodací lhůta se považuje za dodrženou, je-li zpráva o připravenosti zásilky ze strany EORP odeslána v terminu. Dodávku připravenou k expedici je třeba bez odkladu odebrat. Pokud zboží bez zavinění EORP nelze včas odeslat, považuje se datum zprávy o připravenosti k expedici jako splnění termínu dodávky.

4.2. Lhůty dodávek a dodací termíny zůstávají na základě možných výskytů nepředvídatelných okolností ve výrobních kapacitách vždy nezávazné.

4.3. EORP je oprávněn provádět dílčí dodávky, jakož i dodávky před lhůtou. Oprávněné, ale po lhůtě oznámené odstoupení od smlouvy zákazníkem zůstává bez důsledků na již provedené dodávky dílčí, nebo dodávky provedené před lhůtou.

V. Místo plnění a převod rizik

5.1. Místem plnění pro veškeré dodávky je provozovna EORP.

5.2. Převod rizik pro dodávku se uskuteční, pokud nebylo stanoveno jinak, předánímpředmětu dodávky přepravci (dopravci, speditérovi ). Totéž platí i o dílčích dodávkách.

5.3. Pokud pro jednotlivý případ není dohodnuto jinak, koná se přeprava a její způsob výhradně podle volby EORP. EORP zařídí přepravu a hradí náklady na přepravní obaly. Další náklady, jako je speciální balení, vícenáklady na detailní zásilky, doprava jdou výhradně k tíži objednatele (zákazníka), pokud nebylo (například v rámci cenové nabídky pro určité období) sjednáno jinak. Stejně tak hradí zákazník případné další poplatky, clo, daň, atd., a to i tehdy když v jednotlivém případě dopravu objednal EORP.

5.4. Při zdržení dodávky z důvodů za které zodpovídá objednatel (zákazník), přecházejí cenová a dodávková rizika i pro případ totální ztráty na zákazníka již v okamžiku, kdy EORP oznámí objednateli připravenost k dodání. Stejně tak budou zákazníkovi vyúčtovány případné náklady za skladování, které vzniknou firmě EORP po oznámení připravenosti k odběru z důvodů zdržení, za které zodpovídá zákazník.

VI. Fakturace a platební podmínky

6.1. Sjednané ceny se rozumí s daní z přidané hodnoty ex provozovna EORP, není-li sjednáno jinak. Všechny platby budou, pokud není sjednáno jinak, provedeny převodem nebo v hotovosti a beze srážek. Uplatňování protipoložek vyúčtováním, nebo právem zadržovacím ze strany objednatele (zákazníka) je možné pouze se souhlasem firmy EORP.

6.2. Platby, které ve svém důsledku vedou ke snížení pohledávky, mohou, pokud není sjednáno jinak, být uskutečněny výhradně jen ve prospěch bankovního účtu EORP.

6.3. Platby se vždy zúčtují v první řadě proti nákladům (poplatky za upomínky, náklady soudního řízení), v druhé řadě proti úrokům a naposledy proti kapitálu, a to vždy proti v dané době nejstarší položce dluhu. Dary zákazníka jsou jako úhrada neúčinné. Pokud byl sjednán splátkový systém, stane se při nezaplacení jen jediné splátky celý zbývající obnos okamžitě splatným. Šeky a směnky se při zvláštním ujednání přijímají jen jako úmysl platby, nikoliv jako platba samotná. Šeky a směnky se stávají platbou teprve po jejich prezentaci, a to v hodnotách, ve kterých jsou bankou na účet EORP připsány k dobru. EORP je oprávněn bez udání důvodů nabídnuté platby šekem nebo směnkou odmítnout.

6.4. Pokud není sjednáno jinak, platí platební podmínky podle posledního ceníku.

VII. Důsledky prodlení/odmítnutí objednávky

7.1. EORP je kdykoliv po přijetí objednávky a bez stanovení lhůty oprávněn odmítnout plnění sjednaného výkonu, dílčího výkonu nebo dílčí dodávky, pokud objednatel (zákazník) se dostane do platebního skluzu nebo pokud vejdou ve známost okolnosti o hospodářské situaci objednatele, které by svědčily o tom, že pohledávky se již jeví nebýt vůbec, nebo jen částečně zajištěné.

7.2. Při nedodržení jednoho z termínu plateb, dostává se zákazník do prodlení, které si nevyžaduje žádného zvláštního sdělení ze strany firmy EORP. V takovém případě je EORP oprávněn vypovědět všechny sjednané platební kalendáře, stejně tak i jiná krytí (šeky, směnky, nebo jiné akcepty) a pohledávku učinit splatnou ihned.

7.3. Při skluzu ve splatných platbách, zákazník hradí úroky z prodlení ve výši v té době platných refinančních nákladů, nejméně však 11 %, zvýšená o aktuální základní roční úrok, včetně daně z přidané hodnoty. K tíži zákazníka v prodlení jdou také mimosoudní náklady za upomínky a náklady inkasa, včetně nákladů vzniklých zapojením právní pomoci, nebo inkaso vymáhací služby.

7.4. Všechny poskytované rabaty a bonusy jsou podmíněny úplnou platbou vykonanou ve stanovených lhůtách.

VIII. Dodávky třetím osobám

Přeje-li si zákazník, aby v rámci vlastní objednávky, buď celá dodávka, nebo její část byla dodána a fakturována třetím osobám (např. dceřinému podniku objednatele, nebo distribučnímu partneru, atd.), ručí zákazník vedle třetí osoby i nadále z titulu smluvní strany. Stejně tak je EORP oprávněn takto eventuelně vzniklé vícenáklady za balení a přepravu zvláš» vyúčtovat.

IX. Záruky a reklamace

9.1. Pro případ reklamace odpovídá zákazník za odborné uskladnění pozastavené dodávky a za zpřístupnění zboží až do vyjasnění záležitosti. Po dohodě s EORP může eventuelně zákazník na vlastní náklady a nebezpečí zboží vrátit. Ukáže-li se, že reklamace je oprávněná, vrátí EORP zákazníkovi vynaložené náklady. Reklamační nároky se promlčí měsíc poté, co EORP reklamaci písemně odmítl.

9.2. EORP je oprávněn se vyvinit ze všech případných nároků na přiměřenou slevu tím, že ve přiměřené lhůtě a způsobem, který by pro zákazníka mohl být přijatelný, vadnou věc opraví, nebo chybějící věc doplní. Vady v části dodávky (objednávky) neopravňují k odstoupení od celé zásilky.

9.3. EORP neodpovídá za vady a za nedostatek předpokládaných vlastností, pokud příčina je v materiálu, který poskytl objednatel. Stejně tak se vylučují požadavky na jakoukoliv náhradu škody vždy tehdy, nejsou-li použity původní díly z dodávky EORP.

9.4. Zvláštní podmínky záruky na razítka Trodat se řídí Záručními podmínkami pro razítka a příslušenství TRODAT.

9.5. Odstranění vad nevede k prodloužení původní záruční povinnosti, leda že vada prokazatelně nebyla odstraněna.

X. Majetková práva

10.1. Všechny předměty dodávky z obchodních vztahů mezi zákazníkem a EORP, zůstávají do úplného splacení veškerých pohledávek (včetně úroků a nákladů), vyhrazeným majetkem EORP. Pohledávky, které vzniknou zákazníkovi z dalšího prodeje takto vyhrazeného majetku třetím osobám, se povinně již teď postupují ve prospěch EORP do výše pohledávky včetně úroků a nákladů. Při zásazích třetích osob na vyhrazený majetek, je povinností kupujícího poukázat na náš majetek a nás neodkladně informovat. Zástava pohledávky nebo postoupení jistiny formou námi dodaných výrobků nebo jiný druh postoupení pohledávky z (dalšího) prodeje zboží, jsou zakázány.

10.2. Rozumí se, že materiál, který poskytne zákazník ke zušlechtění, nebo ke zpracovaní se takto dostává do bezprostředního, nebo zprostředkovaného vlastnictví EORP, čímž EORP získá na tento materiál obchodní právo zastavitelnosti. Tato zastavitelnost platí pro veškeré pohledávky EORP vůči zákazníkovi. Zástavní právo platí i pro budoucí a podmíněné pohledávky a vyhasíná jakmile se materiál prostřednictvím vlastních aktivit EORP dostane z jejího bezprostředního, nebo zprostředkovaného vlastnictví. Pro zhodnocení předmětu zástavy platí zákonné předpisy, s tím, že hodnota zástavy je závazně určena znalcem, kterého povolá EORP.

10.3. Při zpracování, spojování, nebo míšení zboží EORP s jinými materiály, získá EORP spoluvlastnictví na takto vzniklém výrobku v poměru hodnoty našeho zboží k hodnotě ostatního materiálu. Výhrada vlastnických práv se vztahuje k novému výrobku. Zákazník v takových případech vystupuje jako opatrovník. Všechny pohledávky ze zboží na nichž nám přísluší vlastnická práva, zákazník postupuje hned z počátku, podle okolností, ve výši vlastnického podílu, jako jištění v náš prospěch.

XI. Uplatnění nároků na náhradu škod

Nároky zákazníka na náhradu škod pro porušení smluvních závazků se strany EORP, např. pro neplnění, nebo nedodržení lhůt se neuznávají, pokud zákazník nedokáže, že EORP způsobil škodu hrubou nedbalostí. EORP neručí za třetí osoby, ani za škody následné.

XII. Různé

12.1. Veškeré zboží dodané zákazníkem nebo na jeho objednávku na adresu EORP k zpracovaní, nebo zušlechtění je třeba dodat DDP Šumperk (franco EORP, procleno, zdaněno).

12.2. Pokud zákazník předá nebo prodá zboží dodané EORP třetím osobám, je povinen nového držitele informovat o správném používání a zacházení se zbožím.

12.3. Na svých výrobcích, oznámeních, reklamách, podnikových tiskopisech atd. zákazník není oprávněn používat firemního jména Trodat a EORP nebo součást jeho loga, případně jinak využít těchto firemních jmen, aniž by měl v tomto smyslu výslovné písemné zmocnění firmy EORP.

12.4. V žádném případě nesmí zákazník postoupit své závazky třetí osobě.

12.5. Na všechny nabídky a smlouvy, jakož i na tyto Všeobecné obchodní podmínky, jejich trvání, nebo netrvání, se vztahuje výhradně právo České republiky. Pro případ sporů podřizují se zákazník a EORP výhradně místně a věcně příslušnému soudu v Šumperku a zříkají se možného jiného řádného soudu.

12.6. Veškeré dodatkové dohody je třeba vyhotovit písemně a lze je považovat EORP za řádně přijaté výhradně tehdy, jsou-li předány a převzaty odpovědnou osobou v sídle EORP. Jen toto platí jako místo doručení s odpovídající právní účinností.

12.7. Shora uvedená ustanovení platí i pro dodávky a výkony jiného než smluvního zboží.

12.8. Tyto Všeobecné obchodní podmínky mohou mít také cizojazyčnou verzi.


V Šumperku, 1.10.2007

© Copyright 2006-2007 by Jaroslav Žálčík. All rights reserved. Webdesign by BORShop Computing