Vysázej si vlastní razítko!
o náse-shopakceobchodní podmínky

Reklamační řád

Záruky a reklamace

I. Všeobecná ustanovení

Reklamace lze uplatnit pouze u výrobků zakoupených na naší provozovně nebo prostřednictví elektronického obchodu „Razítka Papoušek“ (dále jen EORP). Případné reklamace zboží budou vyřízeny v co nejkratším možném termínu, s co nejmenším zatížením zákazníka a s ohledem na jeho spokojenost.

II. Záruka a její rozsah

Délka záruky je 24 měsíců není-li stanoveno jinak. Tato doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží se záruční doba neprodlužuje.

Záruční list

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, bydliště nebo sídlo. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

III. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinnen:

zásilku prohlédnout při převzetí od přepravní firmy, resp. při dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady. V případě viditelného poškození či dokonce ztráty části zboží s dopravcem sepíše protokol a zásilku nepřebere (přepravní firma ručí za zásilku do okamžiku předání konečnému zákazníkovi). Jakmile dopravce zásilku vrátí, okamžitě bude kupujícímu vyexpedováno nové zboží.

jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží resp. při dodání, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce jen pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího.

oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při prohlídce zjistit.

v případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na dokladu o zakoupení a skutečně dodaným zbožím je nutno podat do třetího pracovního dne od zjištění této skutečnosti zprávu prodávajícímu o tomto rozdílu.

vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady byly zjištěny.

při uplatnění reklamace postupovat v souladu se všemi ustanoveními tohoto reklamačního řádu.

IV. Systém reklamací zboží

Následující body se týkají vyřízení reklamace zboží zakoupeného na naší provozovně nebo prostřednictvím EORP.

1.Vznik reklamace

Kupující domluví s prodávajícím způsob předání reklamovaného zboží. Přepravu reklamovaného zboží zajišťuje a hradí kupující (do doby uznání reklamace za oprávněnou poté uhradí v odpovídající výši prodávájící kupujícímu vzniklé náklady na přepravu formou slevy v následující objednávce) pokud není dohodnuto jinak s prodávajícím telefonicky. Reklamační proces začíná okamžikem doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží v původním obalu.

2.Vyhodnocení reklamace a opravné kroky prodávajícího

Prodávající si ponechává lhůtu 30ti dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží k posouzení reklamace. Pokud je reklamace uznána jako oprávněná, prodávající na vlastní náklady odstraní vady nebo nahradí výrobek jiným. V opačném případě prodávající vrátí kupujícímu reklamované zboží s písemným odůvodněním zamítnutí oprávněnosti reklamace.

3.Odstoupení od smlouvy - vrácení celé zásilky - kupující (nepodnikatel, bez IČ)

Odstoupení od smlouvy - vrácení celé zásilky - kupující (nepodnikatel, bez IČ) má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nezničeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady - toto ustanovení se vztahuje pouze na konečného spotřebitele.

V. Zánik nároku na uplatnění záruky

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- nastala-li u zakoupeného zboží taková změna, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebování. Taková změna nemůže být považována za vadu, pro kterou je zboží reklamováno vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba

- neprokáže-li kupující oprávněné nabytí reklamovaného zboží od prodávajícího (datum a číslo nabývajícího dokladu)

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí

- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu se všeobecnými zásadami

- provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího

- zboží bylo poškozeno živly

VI. Ostatní ustanovení reklamačního řádu

Prodávající zamítne reklamaci a vyhrazuje si právo na náhradu nákladů spojených s posuzováním reklamace, jestliže zanikl nárok na uplatnění záruky podle bodu V. Z důvodu nebezpečí poškození zboží při přepravě přijímá prodávající reklamované zboží pouze v originálních obalech(za originální obal lze považovat i obal od identického kusu zboží), přičemž kupující zajistí v dostatečné míře zabalení zboží k převozu tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození zboží způsobeném přepravou. Kupující zajistí pojištění zboží proti poškození přepravou. Pokud kupující nemá originální obal, zajistí prodávající na žádost kupujícího dodání náhradního obalu. Tento reklamační řád ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního rádu bez předchozího upozornění.

© Copyright 2006-2007 by Jaroslav Žálčík. All rights reserved. Webdesign by BORShop Computing